Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pozostał niecały miesiąc na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) uległ zmianie termin dokonania pierwszego wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek, które przed dniem 13 października 2019 roku były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory termin ten wynosił 6 miesięcy od dnia wejście w życie rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) i upływał 13 kwietnia 2020 roku.

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa, będąca elementem tzw. „tarczy antykryzysowej”, przesunęła ten termin na 13 lipca 2020 roku (t.j. 9 miesięcy od wejścia w życie rozdziału 6 ustawy AML). Pozostał zatem niecały miesiąc na realizację obowiązku.

Jednocześnie nie zmieniono terminu wpisu do CRBR dla nowopowstałych spółek. Zgodnie z art. 60 ustawy AML, stosowne informacje są zgłaszane do rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten sam termin stosuje się w przypadku konieczności zmiany przekazanych informacji, przy czym do biegu powyższych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dla kolejnych (późniejszych niż pierwsze) zgłoszeń do CRBR, dla wszystkich spółek, datą zdarzenia jest faktyczna data wystąpienia zdarzenia, które spowodowało konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR (np. data ujawnienia w spółce nowego beneficjenta rzeczywistego, data wpisania zmiany do KRS w przypadku zmian mających charakter konstytutywny, data zaistnienia zmiany w przypadku zmian mających charakter deklaratoryjny, jak powołanie/ odwołanie członka zarządu).

Każda ze spółek, spełniająca przesłanki z art. 58 ustawy AML zobligowana jest do zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR.

Formularz zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych przewiduje zgłoszenie m.in. „danych identyfikacyjnych beneficjenta/ reprezentanta” (sekcja B.1) oraz „informacji o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/ informacji o reprezentacji”, w tym wskazanie charakteru uprawnień przysługujących beneficjentowi lub informacji o reprezentacji (sekcja B.2).

Dokładna definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AM

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem