Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu udostępnienia zbyt szerokiego zakresu danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), nakłada na administratorów wiele zasad (art. 5 RODO), za nieprzestrzeganie których Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nakładać m.in. kary pieniężne.

Nałożenie kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wyklucza jednak jednocześnie zasądzenia zadośćuczynienia na gruncie prawa cywilnego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Powyższe stanowisko potwierdza wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 6 sierpnia 2020 roku, sygn. akt: XXV C 2596/19.

Na mocy w/w wyroku, Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził zadośćuczynienie w kwocie 1.500,00 zł za naruszenie dóbr osobistych polegające na udostępnieniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe danych osobowych zawierających między innymi numer telefonu oraz numer PESEL podmiotu danych będącego sprawcą kolizji drogowej osobie będącej poszkodowanym w sprawie, czym wywołano u powódki (sprawcy kolizji) krzywdę w postaci utraty poczucia bezpieczeństwa poprzez odczuwanie lęku związanego z możliwością nieuprawnionego wykorzystania jej danych osobowych przez inne osoby. Sprawczyni kolizji obawiała się, że za pomocą jej danych osobowych mogą być dokonywane w jej imieniu czynności bankowe lub nawiązywanie z nią niechcianych połączeń telefonicznych.

Sąd uznał, że przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz prawa o ruchu drogowym wskazują, że dane (personalne) właściciela lub posiadacza pojazdu (ubezpieczonego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), które uzyskać może osoba poszkodowana (uprawniona z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) obejmuje nie wszystkie (dowolne) dane właściciela (posiadacza) pojazdu, lecz tylko te, które są potrzebne poszkodowanemu w celu ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu lub ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej. Wystarczające do realizacji tych celów jest udostępnienie imienia i nazwiska właściciela pojazdu i numeru polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie dodatkowo miejsca zamieszkania), które go w sposób wystarczający identyfikują. Poza te cele wykracza z pewnością udostępnienie numeru PESEL i numeru telefonu właściciela pojazdu. Wobec tego uznać należało, że pozwany ubezpieczyciel uprawniony był do przekazania poszkodowanemu danych obejmujących imię i nazwisko powódki oraz jej miejsce zamieszkania, ale nie był uprawniony do przekazywania informacji dotyczących numeru PESEL i numeru telefonu powódki. Przekazanie tych dodatkowych danych powódki wykraczało poza upoważnienie ustawowe wynikające z przywołanych wyżej przepisów, a więc było bezprawne[1].

Opisane powyżej orzeczenie potwierdza, że w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych obok skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych funkcjonują alternatywne środki prawne, które są skuteczne na gruncie polskiego systemu prawnego. Tym samym niewykluczonym jest, że administrator danych osobowych może otrzymać karę administracyjną i niezależnie zostać pozwany na gruncie prawa cywilnego celem zrekompensowania krzywd, które swoim postępowaniem wyrządził podmiotowi danych. W celu uchronienia się przed karami administracyjnymi oraz powództwami cywilnymi należy uważnie analizować stan faktyczny oraz w sposób skrupulatny określić zakres danych, które jest uprawniony udostępnić. W tym zakresie administrator zawsze musi mieć na uwadze zasady wynikające z art. 5 RODO, a w szczególności zasadę minimalizacji danych.


 [1] Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2020 roku, sygn. akt: XXV C 2596/19

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem