Dodatkowy dzień wolny od pracy w kontekście ochrony danych osobowych

Dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracownika w zamian za bycie zaszczepionym przeciw covid-19 w kontekście ochrony danych osobowych (ODO)

Szczepienie przeciw covid-19 nie jest na ten moment w Polsce obowiązkowe, a zatem  pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników, aby ci się zaszczepili. Pracodawcy mogą jednak zachęcać swoich pracowników do szczepień oraz prowadzić kampanie informacyjne na ten temat, poprzez np. udzielanie dodatkowego dnia wolnego od pracy za bycie zaszczepionym.

W świetle przepisów z zakresu ODO informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia[1], w związku z czym stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO[2]. Ich przetwarzanie jest generalnie zabronione, chyba, że spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków określonych w ustępie 2 powołanego przepisu.

Spośród przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (tzw. wrażliwych) aktualnie w Polsce, w omawianym przypadku ma zastosowanie  jedna: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 9 ust. 2 RODO lit. a). Oznacza to, że tylko gdy zainteresowana osoba/pracownik wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o byciu zaszczepionym, pozyskanie takiej informacji przez pracodawcę może zostać uznane za uprawnione. Należy pamiętać, że zachowane muszą być przy tym warunki pozyskania zgody określone w art. 4 pkt 11 i art. 7 RODO. Oznacza to, że zgoda musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie. Wyżej wymieniona przesłanka koresponduje z zapisami kodeksu pracy. Zgodnie z treścią art. 22¹ᵇ § 1 kodeksu pracy zgoda pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych szczególnej kategorii (z zastrzeżeniem mówiącym, że przekazanie tych danych musi nastąpić z inicjatywy pracownika).

Zgoda pracownika nie oznacza jednak, że jego dane mogą być w tym przypadku przetwarzane przez pracodawcę dowolnie, co do zakresu jak i sposobu. Owszem, mogą być przetwarzane, ale tylko i wyłącznie w zakresie udzielenia dnia wolnego od pracy. Dlatego też w trakcie obsługi zgłoszeń pracowników w sprawie przyznania dodatkowego dnia wolnego od pracy warto pamiętać, aby w sposób nadmierny nie ingerować w prywatność pracowników poprzez np. utrwalanie okazanych dokumentów, tworzenie rejestrów z podziałem na pracowników zaszczepionych i pracowników innych (w domyśle niezaszczepionych), czy też poprzez czytelny sposób oznaczania nieobecności pracownika w pracy z powodu bycia zaszczepionym.

Osoby, które nie są zainteresowane przekazywaniem pracodawcy informacji dot. ich stanu zdrowia (o byciu zaszczepionym) nie mogą być w żaden sposób przymuszane do tego i po prostu nie biorą udziału w programie. W kontekście ODO ma to podstawowe znaczenie, ponieważ pracodawca dysponuje jedynie informacjami uzyskanymi od osób dobrowolnie zgłaszającymi się do udziału w programie.

Zachowanie tych reguł gwarantuje legalność przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii.   


[1] Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia – art. 4 pkt 15 RODO.

[2] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem