Przetwarzanie danych osobowych w placówkach szkolnych cz. 1

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pojawia się konieczność dopełnienia ze strony szkoły wielu obowiązków, do których należy również prawidłowe przetwarzanie danych osobowych uczniów.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie dziennika lekcyjnego/elektronicznego.

Zgodnie z rozporządzaniem w sprawie dokumentacji, dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej jako tzw. dzienniki elektroniczne, których sposób prowadzenia, niezależnie od formy (papierowa, elektroniczna) regulowany jest tymi samymi przepisami prawa – RODO. Dziennik ten zawiera dane osobowe zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, do dziennika lekcyjnego wpisuje się: nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia) oraz adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają. W przypadku prowadzenia przez szkoły w/w dzienników nie jest wymagana zgoda rodziców, gdyż podstawą do przetwarzania danych w dokumentacji szkolnej jest przepis prawa. Warto też zaznaczyć, że dziennik elektroniczny to rozwiązanie służące dokumentowaniu przebiegu nauczania, które umożliwia rodzicom m.in. bieżące śledzenie postępów w nauce ich dziecka. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, co oznacza, że dostęp do danych w nim zawartych mają tylko osoby uprawnione, np. rodzice uczniów – w zakresie, który dotyczy wyłącznie ich dziecka oraz osoby upoważnione (np. nauczyciele).

Wizerunek ucznia.

Wykorzystywanie danych osobowych uczniów w postaci utrwalonego wizerunku, np. na stronie internetowej szkoły lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez szkołę i rozpowszechnianie go, wymaga zezwolenia tej osoby. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to podstawą prawną do publikowania wizerunku jest zgoda (określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, która ma udzielić takiej zgody, powinna być świadoma tego, w jakim celu jest jej to proponowane, jak długo i gdzie jej wizerunek będzie przetwarzany. Jeśli chodzi o publikację np. fotografii ucznia, to taką zgodę placówka powinna uzyskać od opiekuna prawnego dziecka. Rodzice chętnie publikują fotografie swoich pociech, np. w mediach społecznościowych. Trzeba dodać, że gdy na fotografii będą widoczne wizerunki innych uczniów, osoba publikująca powinna uzyskać zgodę opiekunów prawnych tych uczniów.

Odbiór dziecka przez osobę upoważnioną oraz jej weryfikacja.

W świetle obowiązujących przepisów to przede wszystkim rodzice mają prawo przyprowadzać i odbierać swoje dziecko ze szkoły. Pozostałe osoby (np. babcia) mogą wykonywać te czynności na podstawie upoważnienia udzielonego przez rodziców. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, jednak nie ma podstaw do legitymowania osób, a jedynie może zażądać potwierdzenia tożsamości. Weryfikacja może się odbyć poprzez, np. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Sposób potwierdzenia swej tożsamości należy do osoby, która posiada upoważnienie do odbioru dziecka.

Czy rodzic może uzyskać informacje na temat swojego dziecka telefonicznie?

W tym wypadku, należy pamiętać, że szkoła ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych swoich uczniów. W związku z tym, najważniejsza będzie weryfikacja tożsamości osoby ubiegającej się o udzielenie informacji na temat dziecka przez szkołę. Uwiarygodnienie może odbyć się za pomocą przedstawienia danych, takich jak np.  imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, data urodzenia, imiona rodziców, a także informacje, w co dziecko jest ubrane, do której klasy uczęszcza, nazwisko wychowawcy itp. W przypadku wątpliwości ze strony szkoły, placówka może odmówić udzielenia informacji osobie dzwoniącej. Zalecane jest, aby kontaktować się ze szkołą bezpiecznym kanałem komunikacji, np. poprzez dziennik elektroniczny.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem