Przetwarzanie danych osobowych w placówkach szkolnych cz. 2

O czym jeszcze powinny pamiętać szkoły w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych uczniów?

Monitoring wizyjny w szkole

Stosowane formy monitoringu wraz  z jego warunkami w placówkach oświatowych regulowane są przepisami prawa oświatowego. Dlatego więc, wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone spełnieniem wszystkich warunków wynikających z tego prawa wraz z wykazaniem niezbędności dla takiej formy ingerencji w prywatność dzieci i innych osób. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nie może on obejmować również pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. Ponadto jeśli budynek szkolny lub jego najbliższe otocznie jest monitorowany to miejsca te powinny być oznaczone graficznie.

Policja ma prawo żądać od placówki oświatowej udostępniania danych osobowych ucznia

Zgodnie z ustawą o Policji jej funkcjonariusze w zakresie wykonywania swoich czynności służbowych mają uprawnienie do żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. Jednocześnie wymienione powyżej podmioty mają obowiązek w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warto dodać, że właściwy organ Policji powinien wskazać na konkretny przepis prawa, regulujący daną sytuację w związku z którą zwraca się o dane ucznia. Sama tylko ogólnie wskazana podstawa prawna nie powinna być podstawą do udostępnienia jakichkolwiek danych ucznia, bo szkoła jako administrator nie ma wówczas możliwości dokonania oceny wniosku o udostępnienie danych Policji.

Dokumentacja medyczna ucznia

Wpisów w karcie profilaktycznego badania ucznia dokonuje lekarz POZ wybrany przez ucznia albo jego przedstawiciela ustawowego oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole. Ponadto w karcie profilaktycznego badania ucznia znajdą się informacje lekarza POZ i lekarza dentysty – przekazywane za zgodą rodziców albo pełnoletnich uczniów – w zakresie niezbędnym do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej. Informacje przekazywane przez lekarza POZ dotyczą rozpoznania, sposobu leczenia, rokowania, ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w innych niż podstawowa opieka zdrowotna zakresach świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Inspektor ochrony danych osobowych

Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych dziecka w placówce oświatowej, będzie kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, wyznaczonym przez szkołę. Inspektor posiada wiedzę z zakresu stosowania i respektowania przez placówki oświatowe przepisów o ochronie danych osobowych, jak również z prawa oświatowego. Szkoła publikuje dane kontaktowe inspektora ochrony danych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Dane kontaktowe mogą być umieszczone na stronie internetowej lub mogą być wywieszone, np. na tablicy informacyjnej na terenie placówki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem