Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokrzywnie

Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 44/2, obręb geodezyjny Pokrzywno, obszaru 0,3200ha, położonej

w Pokrzywnie, gmina Czernikowo, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie

Właściciel działki: Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty działki gruntu: Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WL1L/00012828/3.

Wójt Gminy Czernikowo w dniu 09 października 2020 r. decyzją OS.6730.49.2020 dla działki nr 44/2 położonej w obrębie geodezyjnym Pokrzywno ustalił warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernikowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Czernikowie nr XXV/182/2013 z dnia 27 września 2013 r. i Uchwałą Rady Gminy Czernikowo nr XXVI/195/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., działka nr 44/2, położona w obrębie geodezyjnym Pokrzywno, jest przeznaczona pod tereny rolne.

Teren działki znajduje się:

 • w strefie obszaru specjalnego ochrony ptaków Natura 2000 PLB40003 Dolina Dolnej Wisły,
 • w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej,
 • w granicach obszaru specjalnego ochrony siedlisk Natura 2000 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły.

Cena wywoławcza wynosi – 17.500,00zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Wadium – 1.750,00zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

1.jpg

2.jpg


 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty zawierającej:
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę Oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, niemniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty, przy czym ofertę należy złożyć według ceny netto + podatek VAT w obowiązującej stawce,
 • podpis Oferenta,
 1. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, technicznym i formalno-prawnym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń,
 2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia w zakresie wadium,
 3. załączenie - w przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze,
 4. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 5. załączenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenia o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS,
 6. załączenie - w przypadku rolnika indywidualnego- dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ustawy.
 7. wpłacenie kwoty wadium na konto Spółki w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.

Oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres: Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Pokrzywnie - do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w siedzibie (Olivia Gate, IV piętro pok. 432) w terminie do dnia 24 maja 2021 roku do godz.1400.

Rozstrzygnięcie Przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo:

 1. zmiany Regulaminu przetargu do dnia upływu terminu składania ofert,
 2. odwołania Przetargu,
 3. prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami, jak również prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z udziałem wszystkich lub wybranych Oferentów, na warunkach przedstawionych w odrębnym zawiadomieniu,
 4. wydłużenia terminu rozstrzygnięcia Przetargu, nie więcej jednak niż o dalsze 30 dni,
 5. zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do Przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu zamieszczonym poniżej lub na stronie: 

https://bip.energa.pl/nieruchomosci

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Grzybowski, tel. kom. +48 885 993 311, krystian.grzybowski@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem